Om oss

Vefsn Museums- og Lokalhistorielag (VML)

Vefsn Museums- og Lokalhistorielag (VML) er en ideell organisasjon som arbeider for å ta vare på historisk materiale og formidle kunnskap om de skiftende samfunnsforholdene i Vefsn-regionen opp gjennom historien.

No_name_4892733a

Bygdetunet på Dolstad er en populær møteplass, ikke minst på 17. mai. Dette bildet er tatt i 2013.                                                                                                                                        (Foto: Asbjørg Sande) 

 

Vefsn bygdesamling

Arbeidet med å samle gjenstander startet allerede i 1909, som det første museumstiltaket på Helgeland. Moderniseringen av bygdesamfunnet var i gang – og i Vefsn som ellers i landet var det mange, særlig i norskdomsbevegelsen, som var opptatt av å dokumentere livet og verdiene i det gamle bygdesamfunnet før det var for sent. Det er bakgrunnen for at den nye organisasjonen fikk navnet Vefsn bygdesamling. Arbeidsfeltet omfattet fra begynnelsen hele Vefsn-regionen – altså det som i dag utgjør kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Det første huset – Perjordstua – ble flyttet til området ved Dolstad kirke i 1929. Tomta, som tilhørte prestegården, var skaffet til veie gjennom kontakter på Stortinget. Ved iherdig frivillig innsats og bidrag bl.a. fra Vefsn Sparebank og kommunene ble det i løpet av 40 år flyttet 10 bygninger til anlegget. Like imponerende er den store samlingen av redskap, møbler, utstyr, klær og dokumenter som ble samlet i disse årene. Pionerene – både kvinner og menn – skapte på denne måten en av de rikeste samlingene av historiske bygninger og gjenstander i landsdelen, og tekstilsamlingen er enestående i sitt slag.

Vefsn Museum

I 1975 vedtok Stortinget en tilskuddsordning for ”halvoffentlige museer” som et spleiselag mellom stat, fylke og kommune. Med det startet det en ny epoke i museumsarbeidet. Målet var å videreutvikle lokalmuseene til profesjonelle institusjoner med fast finansiering og ansatte, slik at anlegg og samlinger ble tatt bedre vare på enn det som var mulig i frivillig regi. I tillegg ble arbeidet utvidet til å omfatte hele samfunnets historie – noe som bl.a. ble markert med navnebytte fra Vefsn bygdesamling til Vefsn Museum.

Det er grunnlaget for at Vefsn Museum etter hvert fikk 5 faste medarbeidere – og kunne engasjere seg på mange nye områder:

 • Museet ledet an i vernearbeidet i Sjøgata-området, sto for etableringen av Kulturverkstedet og restaurerte og tok i bruk Skogbrygga, Jacobsenbrygga, Ola Oktoberbrygga, Forsjordbrygga og den gamle Shell-satsjonen. Engasjementet i Sjøgata medførte at Vefsn Museum utviklet spisskompetanse i bygninshistorie- og vern.
 • Politimestergården ble i sin tur flyttet fra Kirkegata til Dolstad. I tillegg til miljøutstillinger og kontorer ble det innredet rom for arbeid med gjenstander, arkiver og foto – og bygd klimaregulert magasin under bakken. Etter avtale med Forsvaret og Vefsn kommune ble det likeledes etablert antikvarisk verksted og lager i en av brakkene i Skjervengan leir. På den måten kom arbeidet med anlegg og samlinger i ordnede former.
 • Videre ble det utviklet flere nye formidlingstiltak, bl.a.: utstillinger om byhistorie, skoghistorie og religionshistorie, ulike typer arrangement i Sjøgata og på Dolstad og årboka Far etter fedrane. Det ble lagt vekt på å få til et samspill mellom etablerte formidlingsformer og nye tiltak, slik at museet fikk tilbud med appell hos alle deler av lokalsamfunnet. Det ga utslag i en mangedobling av besøket.
 • I tillegg har Vefsn Museum vært med å ta initiativ til flere samarbeidsprosjekt, for eksempel: restaurering av Ungdomslokalet, gårdsanlegget på Øksendalsmoen og den samiske boplassen i Sørvassdalen, utgivelsen av jubileumsbok for Mosjøen aluminiumsverk og arbeidet med den første kulturvernplanen for Vefsn kommune. Vefsn Museum har også bidradd med råd, konsulentbistand og leveranser av antikvarisk bygningsmateriell til prosjekt i andre kommuner på Helgeland og ellers i fylket.

Dette mangfoldige nybrottsarbeidet var mulig gjennom utstrakt samarbeid med frivillige krefter, andre kulturorganisasjoner, bedrifter, yrkesopplæringen, arbeidskontoret og andre offentlige etater, Kulturdepartementet og sentrale faginstitusjoner som Riksantikvaren, Norsk kulturråd og – ikke minst – Institutt for byggekunst, historie og teknologi (NTNU).

Helgeland Museum

Ved tusenårsskiftet lanserte Kulturdepartementet en ny museumspolitikk som igjen medførte omfattende endringer. Tilskuddsordningen på 1970-tallet bidro til økt aktivitet over hele landet. Men med ca. 400 lokale enheter ble ikke arbeidet alle steder utført på en faglig tilfredsstillende måte – og målet om å dokumentere alle sider av historien ble heller ikke ivaretatt på en systematisk måte. Kulturdepartementets svar på denne utfordringen ble et krav om en regional og nasjonal samordning av museumsarbeidet og en betydelig opptrapping av bevilgningene til museumsformål over en femårsperiode.

I Nordland resulterte det i tre regionale enheter: Museum Nord, Salten Museum (Nordlandsmuseet) og Helgeland Museum. Stiftelsen Helgeland Museum ble etablert i 2003 – og den nye regionale enheten fikk overført driftsansvaret for samlinger, anlegg og stillinger fra 1. januar 2004. Som kjent ble den regionale fellesenheten lagt til Mosjøen – og i etableringsfasen ble de fleste nye stillingene besatt av medarbeidere ved Vefsn Museum. Som ledd i den regionale arbeidsdelingen har avdelingen i Vefsn fått ansvar for by- og bygningshistorie.

Vefsn Museums- og Lokalhistorielag (VML)

For å markere rollefordelingen mellom Helgeland Museum som profesjonell faginstitusjon og museumslaget som ideell medlemsorganisasjon og eier, skiftet laget igjen navn – denne gangen fra Vefsn Museum til Vefsn Museums- og Lokalhistorielag.

Eierskapet til anlegg og samlinger er fortsatt på lokale hender – og det er en viktig oppgave å påse at Helgeland Museum forvalter anlegg, samlinger og stillinger på en faglig og kulturpolitisk tilfredsstillende måte i tråd med avtalen mellom partene. Det samme gjelder oppfølgingen av ansvaret for dokumentasjon og formidling av by- og bygningshistorien i Vefsn og ellers på Helgeland.

I tillegg er ikke driftsansvaret for alle de etablerte museumstiltakene overført til Helgeland Museum. Det gjelder særlig:

 • Utgivelsen av Far etter fedrane – og andre lokalhistoriske skrifter.

Årboksarbeidet og utgivelsen av øvrige publikasjoner er som kjent et viktig og populært tiltak.

 • Rollen som andelshaver i Kulturverkstedet og Ungdomslokalet.

Begge lokalene har stor bygningshistorisk verdi – og ivaretar viktige funksjoner for kulturlivet i Mosjøen.

Vefsn Museums- og Lokalhistorielag tar fortsatt mål av seg til å være en pådriver for videreutviklingen av museums-, historie- og kulturvernarbeidet i Vefsn-regionen.

Vi deltar bl.a. i arbeidet for å få realisert planene for Mjaavatn-anlegget – og laget har sagt seg villig til å selge Jacobsenbrygga og Skogbrygga for å bidra til finansieringen. Laget er også opptatt av å få realisert planene for et regionalt bygningsvernsenter i kommunen. Videre er det mange museums- og lokalhistoriske oppgaver som ikke har fått den oppmerksomhet de fortjener. Bygningsvernarbeidet både i og ikke minst utenfor Sjøgata bør følges opp av Vefsn kommune, Helgeland Museum og eierne av verneverdige hus. Og det er flere historiske tema som er lite belyst – for eksempel mange felt innen: byhistorie, samenes skiftende rolle i lokalsamfunnet og historien knyttet til Vefsna-vassdraget.

Det er fram for alt en hovedoppgave å legge til rette for frivillig deltakelse i et ideelt lokalt museums- og historiearbeid. I så måte er utgivelsen av Far etter fedrane et dugnadsarbeid som hvert år involverer mange bidragsytere. I tiden framover vil det bli invitert til deltakelse i flere typer tiltak – for eksempel:

  • Kurs i arbeid med bygninger, gjenstander og foto.
  • Foredrag om historiske emner med relevans i samtiden.
  • Ekskursjoner til historiske steder i distriktet.
  • Dugnadsinnsats ved større arrangement i regi av VML og HM.

Vi tar gjerne i mot forslag til tiltak som du ønsker at vi skal sette i gang – og vi ser gjerne at du gir til kjenne din interesse for å delta i praktisk museumsarbeid.

No_name_4892764a

Vefsn trekkspillklubb med dirigent Knut Steffenak underholder på bygdetunet 17. mai 2013. (Foto: Asbjørg Sande)

 

Les mer i våre vedtekter.

 

Sist endret 26.5.2015