Forfatterveiledning

Veiledning til bidragsytere til Far etter fedrane.

 

Tema

Artikler i Far etter fedrane må handle om personer eller tema som har tilknytning til regionen som omfattes av Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Lengde

Den ideelle lengda på en artikkel er på tre til sju-åtte sider ferdig produsert, inkludert illustrasjoner. Det vil si inntil 6-7 A4-sider, skriftstørrelse 12 og med linjeavstand på 1,5.

Redaksjonen kan likevel velge å ta i mot både kortere og lengre artikler etter avtale.

Utstyr

Alle artikler i årboka bør være utstyrt med forslag til en tittel (overskrift), ingress (innledning), gjerne mellomtitler og tekst til bilder og andre illustrasjoner. Både tittel og ingress skal være kort og poengtert, husk at dette skal pirre leselysten.

Illustrasjonene kan være originalbilder på papir, lysbilder eller digitale bilder. Kart, tegninger og diagrammer kan også brukes.

Digitale bilder må ha god oppløsning, mer enn 2 MB. Forfatterne må sørge for at rettighetshavere til bildene gir tillatelse til bruk. Eventuelle utgifter (honorar) for slik bruk må avklares med redaksjonen på forhånd.

Illustrasjoner skal utstyres med tekst som for eksempel forteller hva vi ser, hvem som er på bildet og hvor det er tatt. Fotografens eller kunstnerens navn (opphavsmann) skal oppgis, så langt det er mulig.

Kilder

Henvisninger til muntlige og skriftlige kilder (noter) kan samles til slutt, og eventuelt markeres med tall i teksten.

Honorar

Det utbetales ikke honorar for bidrag til årboka,men forfatteren får to gratis eksemplarer av boka.

Redaksjonens oppgaver

Redaksjonen står for redigeringen av artiklene. Det omfatter gjennomlesing og eventuelle endringer tilpasset redaksjonens retningslinjer. Større endringer av tekstens innhold vil bli forelagt forfatteren til godkjenning.

Levering

Frist for innlevering av artikler er 1. mai hvis ikke annet er avtalt med redaksjonen. Digitale manus foretrekkes, men også papirmanus kan leveres. Stoff leveres medlemmene i redaksjonen. Adresseliste og telefon finnes på www.vefsnmuseumslag.no under Utgivelser.

Bilder/illustrasjoner

Det er ønskelig at forfatteren selv leverer bilder eller illustrasjoner til bruk i artikkelen. Gjerne sammen med forslag til bildetekster. Redaksjonen har et nært og godt samarbeid med fotoavdelinga ved Helgeland museum, og vil derfor kunne være behjelpelig med å finne fram til bilder som kan belyse sider av innholdet i artikkelen.